Přihlásit

Kde nelze používat při lovu nejen vodní pernaté zvěře olověné broky?

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky zveřejnila na svých internetových stránkách mapu s vyznačením míst, kde není možné používat při lovu olověné broky.

Doporučený Kde nelze používat při lovu nejen vodní pernaté zvěře olověné broky? Zdroj: www.aopk.cz

Mapu naleznete zde.

Mapu je třeba zvětšit a poté se vám zobrazí fialově vyznačená území, kde je používání a nošení olověných broků (ve smyslu nařízení REACH) zakázáno.

Tématu je věnován článek JUDr. Jany Sehnalové "Regulace používání olověných broků ve vztahu k ochraně mokřadů" zveřejněný ve Světě myslivosti č. 9/2023, z něhož vyjímáme:

Nařízením komise (EU) 2021/57 ze dne 25. ledna 2021 došlo ke změně REACHe v souvislosti s používáním olova a ochranou mokřadů následovně:

11. Po 15. únoru 2023 je v mokřadech nebo do 100 metrů od mokřadů zakázáno
a) vystřelování broků, u nichž je koncentrace olova (vyjádřeného jako kov) rovna nebo vyšší než 1 % hmotnosti; 
b) nošení jakýchkoli takových broků, pokud se tak stane během střelby v mokřadu nebo jako součást cesty za účelem střelby v mokřadu. 
Pro účely prvního pododstavce: 
a) se výrazem „do 100 metrů od mokřadu“ rozumí ve vzdálenosti do 100 metrů směrem ven od jakéhokoli vnějšího hraničního bodu mokřadu; 
b) se „střelbou v mokřadu“ rozumí střelba v mokřadu nebo do 100 metrů od mokřadu; 
c) zjistí-li se, že osoba nese broky v mokřadu nebo do 100 metrů od mokřadu během střelby nebo jako součást cesty za účelem střelby, pokládá se dotčená střelba za střelbu v mokřadu, pokud tato osoba nemůže prokázat, že šlo o jiný druh střelby
Omezení stanovené v prvním pododstavci se nepoužije v členském státě, pokud tento členský stát v souladu s odstavcem 12 oznámí Komisi, že hodlá využít možnosti podle uvedeného odstavce.

12. Tvoří-li mokřady alespoň 20 % z celkového území členského státu s výjimkou teritoriálních vod, může tento členský stát namísto omezení stanoveného v odst. 11 prvním pododstavci zakázat od 15. února 2024 na celém svém území následující: 
a) uvádění na trh broků, u nichž je koncentrace olova (vyjádřeného jako kov) rovna nebo vyšší než 1 % hmotnosti; 
b) vystřelování jakýchkoli takových broků; 
c) nošení jakýchkoli takových broků během střelby nebo jako součást cesty za účelem střelby. 
Každý členský stát, který hodlá využít možnost podle prvního pododstavce, oznámí tento záměr Komisi do 15. srpna 2021. Členský stát neprodleně a v každém případě nejpozději do 15. srpna 2023 sdělí Komisi znění vnitrostátních opatření, která přijal. Komise neprodleně zveřejní oznámení o záměru a znění vnitrostátních opatření, která obdržela. 

13. Pro účely odstavců 11 a 12: 
a) „mokřadem“ se rozumí území bažin, slatin, rašelinišť i území pokrytá vodou, přirozeně i uměle vytvořená, trvalá či dočasná, s vodou stojatou či tekoucí, sladkou, brakickou či slanou, včetně území s mořskou vodou, jejíž hloubka při odlivu nepřesahuje šest metrů
b) „broky“ se rozumí drobné projektily použité nebo určené k použití hromadně na jedno nabití brokovnice nebo v náboji pro brokovnici; 
c) „brokovnicí“ se rozumí střelná zbraň s hladkým vývrtem kromě plynových zbraní; 
d) „střelbou“ se rozumí střelba brokovnicí; 
e) „nošením“ se rozumí mít při sobě nebo nošení či přeprava jakýmikoliv jinými prostředky
f) při určování, zda osoba, u níž byly zjištěny broky, nese broky „jako součást cesty za účelem střelby“
i) se musí zohlednit všechny okolnosti případu
ii) osoba, u níž byly zjištěny broky, nemusí být nutně touž osobou jako osoba, která střílí. 
14. Členské státy mohou zachovat vnitrostátní ustanovení pro ochranu životního prostředí nebo lidského zdraví, která jsou v platnosti ke dni 15. února 2021 a která omezují používání olova v brocích přísněji, než je stanoveno v odstavci 11.

Celý článek najdete ve Světě myslivosti č. 9/2023, který vychází ve čtvrtek 7. září a obsahuje též rozhovor s pracovníky České inspekce životního prostředí o kontrolách dodržování nařízení REACH.

Českomoravská myslivecká jednota podle informace na svých internetových stránkách mapu rozporovala a uvádí, že na základě toho bude přepracována a precizována. Nařízení se má týkat toků šířky nad dva metry.

Redakce

(0 hlasů)

Diskuse na serveru SvetMyslivosti.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na SvetMyslivosti.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.