Přihlásit

Změny podmínek příspěvků na vybrané myslivecké činnosti

K počátku letošního roku bylo novelizováno nařízení vlády č. 30/2014 Sb., podle něhož jsou poskytovány finanční příspěvky na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti. Novelou byly upraveny především podmínky příspěvků na hospodaření v lesích, k dílčím změnám ale došlo i u příspěvků na vybrané myslivecké činnosti. Obou podpor se pak dotýká nová problematika evidence skutečných majitelů právnických osob. Článek přináší přehled hlavních změn platných pro žádosti o myslivecké příspěvky podávané v roce 2022.

Doporučený Změny podmínek příspěvků na vybrané myslivecké činnosti Foto www.pixabay.com

EVIDENCE SKUTEČNÝCH MAJITELŮ PRÁVNICKÝCH OSOB

Povinnost některých typů právnických osob evidovat své skutečné majitele byla do českého právního řádu zavedena zákonem č. 37/2021 Sb. k 1. červnu 2021; ke stejnému okamžiku byl novelizován i zákon č. 218/2000 Sb. v oblasti předpisu postupů při poskytování dotací. Po uvedených změnách nemůže být dotace (obdobně finanční příspěvek) poskytnut žadateli, který jako právnická osoba povinná evidovat skutečné majitele nesplnil tuto povinnost nebo je na základě evidovaných údajů o skutečných majitelů ve střetu zájmů (blíže zákon č. 159/2006 Sb.). Z právnických osob se povinnost evidovat skutečné majitele netýká osob uvedených v § 7 zákona č. 37/2021 Sb., v oblasti mysliveckých příspěvků se jedná především o honební společenstva. Právnické osoby s právní formou neuvedenou v § 7 zákona č. 37/2021 Sb. naopak povinnost evidovat své skutečné majitele mají, u mysliveckých příspěvků je z těchto osob povinných evidovat skutečné majitele nutno zmínit zejm. spolky. V Evidenci skutečných majitelů (esm.justice.cz) došlo u většiny právnických osob k 1. 6. 2021 jednak k zápisu, zda je subjekt povinen evidovat skutečné majitele, a u povinných subjektů dále došlo k automatickému průpisu údajů o skutečných majitelích z jiných veřejných zdrojů (zejm. z veřejného rejstříku). Skutečným majitelem se nerozumí jen koncový příjemce prospěchu z činnosti nebo likvidace právnické osoby, ale rovněž osoby s koncovým vlivem. U spolků jsou proto za skutečné majitele považováni zpravidla členové statutárního orgánu.

 

VÝPIS Z EVIDENCE SKUTEČNÝCH MAJITELŮ

Právnické osoby, které jsou povinny evidovat své skutečné majitele (u mysliveckých příspěvků jde především o spolky), mají dále povinnost k podávaným žádostem o dotace či příspěvky přikládat úplný výpis z Evidence skutečných majitelů. Výpis nemá být starší než 3 měsíce od okamžiku podání žádosti a má obsahovat údaje platné v době podání žádosti. Úplný výpis z Evidence skutečných majitelů lze získat především u příslušného rejstříkového soudu (tato forma výpisu je zpoplatněna). Subjekty, které disponují datovou schránkou, mají rovněž možnost získat výpis zdarma stažením z Evidence skutečných majitelů (esm.justice.cz) po přihlášení pomocí údajů používaných k přihlášení do datové schránky. Touto možností se spolky oprostí od nutnosti platit rejstříkovému soudu za výpis v roce 2023, kdy všem spolkům budou automaticky zřízeny datové schránky. Spolky mají ale možnost zřídit si zdarma datovou schránku již v současnosti a pokud tak učiní, vyhnou se nutnosti platit za výpis z Evidence skutečných majitelů již při letošním příjmu žádostí o myslivecké příspěvky.

 

OSTATNÍ ZMĚNY V PODMÍNKÁCH MYSLIVECKÝCH PŘÍSPĚVKŮ

Při novele nařízení vlády č. 30/2014 Sb. k 1. lednu 2022 nebyl zařazen žádný nový předmět příspěvků na vybrané myslivecké činnosti ani nedošlo ke změně sazeb; pouze se upravily některé věcné podmínky stávajících příspěvků.

U příspěvků na zlepšování životního prostředí zvěře byly upraveny požadavky na podporovaná odchytová zařízení pro spárkatou zvěř. Dosud bylo u kovových klecí požadováno zařízení pro přenos signálu o uzavření klece; nově je u odchytových klecí konstruovaných jako bedna nebo klec (bez přihlížení ke konstrukčnímu materiálu) vyžadováno samospouštěcí zařízení a nadále i zařízení pro přenos signálu o uzavření klece.

V podmínkách příspěvku na snižování početních stavů kormoránů bylo upraveno období, za které je podávána žádost; cílem je postupně toto období svázat s hospodářským (mysliveckým) rokem, aby počty uváděné žadateli do žádostí mohly být kontrolovány při srovnání s mysliveckou statistikou. V roce 2022 proto má být do žádosti uváděn počet kusů ulovených od 1. 9. 2021 do 31. 3. 2022, v dalších letech počínaje rokem 2023 již bude do žádostí uváděn počet kusů ulovených v předchozím (posledním uzavřeném) hospodářském roce, jako je tomu u finančního příspěvku na snižování početních stavů černé zvěře.

U příspěvku na snižování početních stavů prasat divokých byly zapracovány poznatky z několikaletého poskytování této podpory. Co se týká vzorků předkládaných k vyšetření na přítomnost svalovce, musí se jednat o vyšetřitelný vzorek (svalovinu prasete vyhovující co do velikosti i fyziologické kvality vzorku) a vyšetření musí provést příslušný subjekt (státní veterinární ústav, laboratoř s osvědčením nebo akreditací k tomuto vyšetření nebo laboratoř s povolením KVS k provádění tohoto opatření). Nadále platí, že kus musí být předáván k vyšetření s pírkem. Nově by měly být pro žadatele příznivěji řešeny případy, kdy ulovený kus nebyl dohledán v evidenci Státní veterinární správy. Pokud uživatel honitby dodal ulovený kus jinému subjektu, který pak odpovídá za provedení úřední veterinární prohlídky a její evidenci u SVS, pak uživatel honitby za chybějící nebo nesprávnou evidenci vyšetření tohoto kusu nemůže nést odpovědnost. Pokud uživatel honitby pro takový kus předloží krajskému úřadu kopii dokladu obsahujícího číslo plomby a potvrzení odběratele o dodání kusu s pírkem, je tím nesprávná evidence překlenuta a nárok na finanční příspěvek je zachován.

V podmínkách příspěvku na chladicí zařízení pro ulovenou zvěř, který je poskytován od 1. 9. 2020, bylo poslední novelou nařízení vlády č. 30/2014 Sb. upřesněno, že je poskytován i na běžné příslušenství chladicího zařízení. U chladicích zařízení pořízených a zprovozněných po 1. 1. 2022 platí povinnost jejich schválení nebo registrace Krajskou veterinární správou, přičemž k žádosti přikládá žadatel kopii příslušného dokladu. Počínaje rokem 2022 rovněž budou žadatelé o tento příspěvek sestavovat formulář čestného prohlášení k podpoře de minimis v rámci elektronického formuláře žádosti o příspěvek v modulu pro žadatele.

 

ČERPÁNÍ MYSLIVECKÝCH PŘÍSPĚVKŮ V ROCE 2021

Přinášíme tabulkový přehled o čerpání mysliveckých příspěvků v roce 2021. Sledovány jsou myslivecké příspěvky vyplacené v roce 2021, které v malém rozsahu obsahují ještě i žádosti podané, ale nevyřízené v roce 2020; stejně tak přehled čerpání příspěvků v roce 2021 neobsahuje žádosti podané, ale nevyřízené v roce 2021 (takových žádostí byl v roce 2021 větší počet, než v předchozích letech). Přehled čerpání v předchozích letech je k dispozici ve Zprávách o stavu lesa a lesního hospodářství (vždy v kapitole 6.4) publikovaných na portálu eAGRI. Rozdíly v čerpání příspěvků v jednotlivých letech nejsou dány jen změnami v konkrétních potřebách myslivosti v jednotlivých letech, ale i úpravami podmínek jednotlivých předmětů příspěvků či jejich sazeb a dalšími případnými vlivy vznikajícími i mimo mysliveckou obec – např. snížení odlovu prasat divokých vlivem omezení společných lovů v době opatření proti šíření koronaviru.

 

ZÁVĚREM

V modulu pro žadatele je od února 2022 zpřístupněn nový formulář žádosti o příspěvky poskytované vlastníkům loveckých psů a loveckých dravců (program K); nový formulář žádosti o příspěvky poskytované uživatelům honiteb (program G) je ve stejné aplikaci k dispozici od konce února 2022 (předpoklad v době přípravy článku). Pokud žádost o příspěvek G obsahuje požadavek o příspěvek na snižování početních stavů prasete divokého, bude v modulu pro žadatele možné takovou žádost odeslat (s následným tiskem a podáním žádosti) až po nahrání dat SVS o evidenci vyšetřených kusů (odhadem v druhé polovině července). Termín nejpozdějšího podání žádosti (31. srpen) zůstává pro oba myslivecké příspěvky v roce 2022 beze změny.

Na portálu eAGRI je žadatelům k dispozici přehled podmínek pro poskytování mysliveckých příspěvků a k okamžiku zpřístupňování nových formulářů žádostí v modulu pro žadatele je vždy na webu MZe publikován i grafický návod na sestavení žádosti. Pro snazší přístup k těmto informacím je možné využít zkrácený odkaz eagri.cz/prispevky.myslivost. Dotazy k programu je možné zasílat na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Tomáš Smejkal

Ministerstvo zemědělství ČR

Odbor koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství

 

 

 

 

Poslední změna: pátek, 01 duben 2022 16:19

(0 hlasů)

Diskuse na serveru SvetMyslivosti.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na SvetMyslivosti.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.