Přihlásit

„Bordel v Jungmannce“ aneb Jak to bylo doopravdy s pronájmem budovy bývalého sídla ČMMJ

  • Autor: Mgr. Miloslav Jančík, Zlín

Asi každý myslivec už zaslechl něco o tom, že v bývalém sídle ČMMJ, nyní ve vlastnictví pojišťovny Halali, se údajně „provozoval bordel“, přičemž mnohdy byla tato informace doplněna peprným dovětkem „jen se vlastně neví, ve kterém patře ten bordel doopravdy byl…“. Jelikož se redakci podařilo získat pravomocné rozsudky jak soudu nalézacího, tak soudu odvolacího a též navazující dokumenty týkající se exekučního řízení na pojišťovnu Halali, byl jsem šéfredaktorem požádán o stručnou analýzu případu, aby bylo možné poskytnout myslivcům pravdivý obrázek toho, co soud zjistil v rámci dokazování.

Předmět sporu

Společnost DevClub, s. r. o., se u Obvodního soudu pro Prahu 1 domáhala přezkoumání oprávněnosti výpovědi z nájmu nebytových prostor v budově Jungmannova 32/25, v nichž provozovala swingers klub. Žalovanou stranou byla Halali, všeobecná pojišťovna, a. s.

Rozhodnutí soudů

Soud prvého stupně rozhodl, že výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 13. 7. 2015 je neplatná a žalovaná pojišťovna je povinna zaplatit 50 814,90 Kč jako náhradu nákladů advokátce žalobce.

Odvolací soud pak o odvolání pojišťovny rozhodl tak, že potvrdil správnost prvostupňového rozsudku a nadto uložil pojišťovně nahradit náklady odvolacího řízení ve výši 8624,90 Kč k rukám advokátky žalobkyně.

V důsledku neplnění povinností uložených pojišťovně oběma rozsudky (nezaplacení nákladů řízení) byla následně zahájena exekuce k vymožení dluhu pojišťovny vůči žalobci prostřednictvím soudního exekutora.

Co soud zjistil?

Dne 29. 2. 2012 byla uzavřena nájemní smlouva, podle níž měly být prostory užívány k volnočasovým a odpočinkovým aktivitám, poradenství a pořádání kulturních akcí. Dne 13. 7. 2015 byla smlouva vypovězena, přičemž výpověď nájemní smlouvy byla postavena na dvou jejích údajných porušeních, a to na provedení stavebních úprav v rozporu s nájemní smlouvou:

  1. vybourání otvoru (luxferové vyzdívky) a osazení dveří do dvora,
  2. probourání venkovní zdi dírou o průměru 24 cm (ventilačního otvoru) do ulice Jungmannova,

když k těmto úpravám pojišťovna údajně nedala souhlas. Dokazování se tedy vedlo k těmto dvěma stavebním úpravám.

K vybourání luxferů a osazení plastových dveří do dvora však dala souhlas ředitelka pojišťovny Ing. Lenka Zumrová prostřednictvím e-mailu s textem: „S vybouráním luxferů a osazením výloh včetně plastových dveří souhlasím.“ Dále ze zápisu provedeného Tomášem Synáčkem, správcem objektu, vyplývá, že byla provedena prohlídka na základě dohody mezi pronajímatelem a nájemcem za účelem přesného vyznačení otvoru na umístění plastových vchodových dveří. Soud tedy vyslovil závěr, že byl dán písemný souhlas s vybouráním a osazením dveří, přičemž o této stavební úpravě obě strany věděly a s touto souhlasily.

Pokud jde o druhý výpovědní důvod, tedy o probourání větracího otvoru o průměru 24 cm do ulice Jungmannova, soud zjistil z daňového dokladu vystaveného Zdeňkem Brhelem, že tuto stavební úpravu si objednala a zaplatila sama žalovaná pojišťovna, tudíž že lze tuto stavební úpravu sotva přičítat žalobkyni. Nicméně i kdyby tomu tak nebylo, obě strany o proražení otvoru věděly a s tímto souhlasily.

Proč byla výpověď neplatná a jaké má současné rozhodnutí důsledky?

Výpověď byla neplatná, protože oba výpovědní důvody neexistovaly. Přesto byly ve výpovědi uvedeny. Skoro to vyvolává dojem, jako když pravá ruka nevěděla, co dělá levá, když s jednou stavební úpravou pojišťovna písemně souhlasila, druhou si sama objednala, a pak tvrdila, že je nájemce vykonal sám a bez souhlasu.

V souvislosti s tímto ne zcela dbalým přístupem k věci samé pak ještě překvapí skutečnost, že soudem uložené povinnosti k náhradě nákladů řízení nebyly dobrovolně splněny a na řadu přišla exekuce – tedy další zvýšení nákladů na straně pojišťovny, a to přesto, že jí muselo být zřejmé, že žalobce se svého nároku nevzdá.

O čem rozhodováno zatím nebylo?

Odpověď na tuto otázku je možná ještě zajímavější než to, o čem prozatím rozhodnuto bylo. Skutečnost je taková, že je soudem na jisto postaveno, že výpověď z nájmu nebytových prostor byla neplatná, nájemci bylo zasaženo do jeho práv a bylo mu znemožněno provádět podnikatelskou činnost v předmětu nájmu. Nájemci tedy vznikla škoda jednak ušlým ziskem, zmařenými investicemi do objektu a v neposlední řadě taktéž škoda na věcech movitých.

Jako advokát jsem přesvědčen, že nájemce se jistě nespokojí s prostým morálním vítězstvím (u soudu prokázal, že měl pravdu a že do jeho práv bylo zasaženo protiprávně), ale taktéž se obrátí na pojišťovnu s nárokem na náhradu škody. Pokud neuspěje v mimosoudním jednání, lze očekávat další kolo soudních jednání, kde však již nepůjde o desetitisíce, ale o miliony korun.

Autor: Mgr. Miloslav Jančík, Zlín 

Článek vyšel ve Světě myslivosti č. 9/2018.

Spor bude pokračovat

Spor mezi společností DevClub a pojišťovnou Halali není zdaleka u konce. Světu myslivosti to potvrdila jednatelka firmy DevClub Stanislava Šůsová. Po pojišťovně bude požadovat odškodné a do domu v Jungmannově ulici se chce vrátit.

V jaké fázi je momentálně spor mezi vaší firmou a pojišťovnou Halali?

Podali jsme žalobu na neplatnost výpovědi nájemní smlouvy ze strany pojišťovny a soud nám dal za pravdu. Nájemní smlouva tedy trvá, takže by nám měl být opět umožněn vstup do prostor v domě, které máme pronajaté.

Médii proběhla informace, že budete po pojišťovně požadovat odškodné…

To je pravda. Budeme žádat 14,5 milionu korun, což je škoda na majetku firmy, k níž jsme došli po zhodnocení se znalcem. Nejsou v tom započítány škody způsobené zničením interiérových úprav ani škody na zásobách, které nám byly zabaveny a dodnes jsou neoprávněně zadržovány.

Proběhla mezi vaší firmou a pojišťovnou nějaká jednání s cílem domluvit se?

Z naší strany zájem byl, ze strany pojišťovny nebo Českomoravské myslivecké jednoty nikoliv. Protistrana zatím neprojevila vstřícné jednání, že by nám uhradila vzniklou škodu nebo vydala náš majetek, který zadržuje. Pojišťovně jsme poslali výzvu, aby předžalobně uhradila zmíněnou škodu, a dostali jsme odpověď, že musíme veškeré věci doložit. Přitom když nám bylo v roce 2015 zabráněno ve vstupu do pronajatých prostor, bývalá ředitelka pojišťovny Ing. Zumrová dala veškerý majetek firmy exekučně sepsat, čímž ho kompletně zdokumentovala. A dnes po nás Halali chce doložit položku po položce… Většinu věcí pravděpodobně doložíme, ale dodnes jsme se nedostali k našim účetním dokladům, neboť jsou stále zadržovány, a to včetně dokumentů týkajících se mé osoby i členů mé rodiny. Spor tedy bude pokračovat.

Vedení ČMMJ prohlásilo, že je připraveno vyrovnat se s vámi a následně částku vymáhat na těch, kteří problém způsobili.

To máte sice pravdu, ale byly to spíše jen plané řeči. Když soud vydal rozsudek o neplatnosti výpovědi smlouvy, měla pojišťovna tři dny na to, aby uhradila náklady mé právničky. Nic se však nedělo a zaplatila to teprve poté, co jsme poslali návrh na exekuci.

Z vedení ČMMJ neměl nikdo zájem problém řešit?

Jedinými osobami, které se o to zajímaly, byli bývalí pracovníci sekretariátu Ing. Orlovský a JUDr. Mikulecký. Jinak to nikoho z vedení nezajímalo. Už v roce 2015 jsem upozorňovala na chování Ing. Zumrové a její vztah ke společnosti SLUG Invest, které byl dům za velmi nevýhodných podmínek z pohledu vlastníka pronajat a členům ČMMJ jsem doporučovala, aby vytvořili komisi, která vše prošetří. Protože jsem případ medializovala, občas se ozývali z některých okresních mysliveckých spolků a chtěli vědět, co se stalo. Změna nepřišla ani s novým vedením, i když jsem o celém případu předsedu Ing. Janotu písemně informovala a chtěla se s ním sejít. O všem ví, mohl do toho vstoupit. Nestalo se, neměl zájem, uvěřil bývalé ředitelce.

Přistoupila byste nyní na mimosoudní vyrovnání?

Nejdříve bych požadovala veřejnou omluvu za to, čím jsme si já a moje rodina prošly. Aby si to všichni mohli přečíst. Pak bych byla ochotná se domluvit. K tomu však patrně nedojde, neboť představenstvo pojišťovny prohlásilo, že je mu jedno, jak dlouho bude spor s naší firmou trvat, a vstřícné kroky evidentně nechystá.

Jaká je aktuální situace s domem?

Mám jen zprostředkované informace, že firma Slug Invest, které pojišťovna dům v době, kdy ji vedla Ing. Zumrová, pronajala, začala údajně nabízet některé prostory, včetně těch našich, k pronájmu.

Vážně se tam chcete vrátit?

Vrátím se stoprocentně. Počítám s tím, že pojišťovna odmítne uvést prostory do původního stavu, takže bude následovat žaloba o náhradu škody a ušlý zisk. Soudy se zřejmě potáhnou, ale já věřím, že budeme úspěšní.

Děkuji za rozhovor.
David Vaca 

Rozhovor vyšel ve Světě myslivosti č. 9/2018.

KOMENTÁŘE

K článku „Bordel v Jungmannce?“ aneb Jak to bylo doopravdy s pronájmem budovy bývalého sídla ČMMJ

Společnosti HALALI, všeobecná pojišťovna, a. s., se dostal do rukou článek Mgr. Miloslava Jančíka publikovaný v časopise Svět myslivosti č. 9/2018, nazvaný „Bordel v Jungmannce?“ aneb Jak to bylo doopravdy s pronájmem budovy bývalého sídla ČMMJ. Článek se týká soudního sporu o oprávněnost výpovědi nájmu vedeného mezi naší pojišťovnou a společností DevClub, s. r. o., a je následován rozhovorem se Stanislavou Šůsovou, jednatelkou společnosti DevClub, k tomuto tématu. Obsah tohoto článku je podle nás nevyvážený, když obsahuje informace, které se nezakládají na pravdě, a jednostranně vyzdvihuje postavení společnosti DevClub na úkor naší pojišťovny. Považujeme proto za nutné seznámit čtenáře tímto prostřednictvím s pravými skutečnostmi daného případu, aby si mohl učinit nezaujatý úsudek a sám posoudit, zda postupujeme vůči společnosti DevClub legitimně.

Je skutečností, že naše pojišťovna dne 29. 2. 2012 uzavřela se společností DevClub nájemní smlouvu, na základě které přenechala společnosti DevClub k užívání nebytové prostory v prvním nadzemním podlaží a suterénu budovy ve vlastnictví naší pojišťovny na adrese Praha 1, Jungmannova 25. V nájemní smlouvě bylo vyhýbavě uvedeno, že účelem nájmu je provozování podnikatelské činnosti, konkrétně pro volnočasové a odpočinkové aktivity, poradenství, provozování a pořádání kulturních činností, provozování kadeřnictví a wellness. Je přitom již obecně známou skutečností, že společnost DevClub v budově od počátku provozovala klub pro dospělé, tzv. swingers klub. Je dále pravdou, že dne 13. 7. 2015 bývalá ředitelka a členka představenstva naší pojišťovny Ing. Lenka Zumrová, MBA, podala společnosti DevClub výpověď z nájmu. Tato výpověď byla odůvodněna tím, že společnost DevClub porušila povinnosti z nájemní smlouvy, když (a) provedla bez souhlasu naší pojišťovny stavební úpravy prostoru, (b) na výzvu naší pojišťovny nepředložila kopie smluv o pojištění za škody způsobené její činností žalobce v prostoru a (c) na výzvu naší pojišťovny nedoložila účel užívání prostoru a neprokázala, zda má živnostenská oprávnění k takovému účelu užívání prostoru. Dále je pravdou, že společnost DevClub podala proti výpovědi nájemní smlouvy námitky a následně žalobou napadla oprávněnost této výpovědi u soudu, který dal společnosti DevClub za pravdu.

Úvodem musíme zdůraznit, že případ společnosti DevClub je neblahým odkazem bývalého vedení naší pojišťovny v čele s Ing. Zumrovou, které bylo z funkcí odvoláno v říjnu roku 2016. Jednání těchto osob za naši pojišťovnu ve vztahu k hospodaření s budovou v Jungmannově ulici považujeme obecně za neodborné a nehospodárné, což je předmětem řady soudních sporů i trestního řízení, a tato kauza je toho dokladem.

Konkrétně je nutné dát společnosti DevClub za pravdu, že důvody ve výpovědi nájmu nebyly oprávněné a jeví se jako účelově smyšlené k tomu, aby Ing. Zumrová vyklidila prostory užívané společností DevClub pro jiného nájemce. Ohledně stavebních změn prostor, které byly soudem označeny jako jediný formálně přezkoumatelný důvod výpovědi, bylo totiž dokazováním skutečně zjištěno, že Ing. Zumrová jejich provedení výslovně odsouhlasila. Rovněž platí, že ačkoliv se původní vedení naší pojišťovny v soudnímu sporu horlivě bránilo argumentací, že podnikání společnosti DevClub v budově bylo nehoráznou nemravností, Ing. Zumrová při výslechu u soudu výslovně připustila, že o záměru provozovat v budově swingers klub věděla od počátku, a s tímto vědomím tedy bývalé vedení naší pojišťovny prostory v budově společnosti DevClub také pronajalo.

Současné vedení naší pojišťovny zdědilo tento soudní spor v jeho pokročilém stadiu a pokračovalo v obraně proti žalobě společnosti DevClub spíše z právní opatrnosti. Plně pak respektujeme rozhodnutí soudů ve věci. V tomto okamžiku tedy nečiníme sporným, že výpověď nájmu byla společnosti DevClub dána neoprávněně a rovněž že neoprávněné bylo i vyklizení tohoto nájemce z pronajatých prostor, k němuž bývalé vedení naší pojišťovny přistoupilo necitlivě a bez ohledu na riziko vzniku škod, a to nejen na straně společnosti DevClub, ale i naší pojišťovny.

V této souvislosti stojí za zmínku, že ke konci roku 2017 naše pojišťovna vynaložila v souvislosti s výpovědí danou společnosti DevClub náklady ve výši přesahující 2,4 milionu korun, a to například na bezpečnostní služby, právní služby, sepis exekutorského zápisu, zpracování posudků, odvoz věcí a suti, skladování věcí, pojištění apod. Z toho bývalé vedení naší pojišťovny do října 2016 vynaložilo částku přes 2,1 milionu korun, mnohdy zcela bezúčelně. Například proplácelo Ing. Zumrové vedení soudního sporu v její osobní záležitosti. Zbývající částku bylo nuceno vynaložit současné vedení naší pojišťovny, zejména na skladování věcí odvezených z prostoru a za právní služby související s převzetím a vedením probíhajících soudních sporů. To vše kvůli prostoru, jenž byl pronajímán společnosti DevClub za částku přibližně 35 tisíc korun měsíčně a který bývalé vedení naší pojišťovny za stejnou částku pronajalo i dalšímu nájemci!

Naše pojišťovna je také připravena nahradit společnosti DevClub škodu, která jí prokazatelně vznikla podáním neoprávněné výpovědi z nájmu a jejíž výše bude řádně vyčíslena a doložena. Tvrdíme však, že k řádnému vyčíslení škody ze strany společnosti DevClub dosud nedošlo. Je pravdou, že společnost DevClub v červnu 2018 písemně požádala o to, aby jí naše pojišťovna nahradila škodu ve výši přibližně 14,5 milionu korun. V rozporu s tím, co tvrdí Stanislava Šůsová, byla do této částky společností DevClub zahrnuta také údajná hodnota úprav provedených v pronajatém prostoru a hodnota zde umístěných zásob. Společnost DevClub tedy nemá sama jasno v tom, za co náhradu škody vlastně požaduje.

Zejména však platí, že společnost DevClub dosud nepředložila doklady, ze kterých by vznik a výše škody objektivně vyplývaly. Podle povědomí naší pojišťovny existuje toliko jeden posudek zpracovaný pro účely trestního řízení, který odhadl pouze škodu na movitých věcech, a to na částku přibližně 2,7 milionu korun. Naše pojišťovna však se závěry tohoto posudku nesouhlasí, protože zde uvedená cena věcí většinou vychází pouze z tvrzení Stanislavy Šůsové, aniž by bylo objektivně podloženo například doklady o pořízení věcí. Z dostupné obrazové dokumentace přitom vyplývá, že věci byly povětšinou starší, použité a jejich hodnota podle našeho názoru nemohla odpovídat takové částce. Z čeho pak společnost DevClub dovozuje vznik zbývající škody ve výši 11,8 milionu korun, není známo. Pokud jde o údajnou škodu na zásobách, společnost DevClub má na mysli alkohol, který v prostoru skladovala. Zřejmě však zapomněla, že tento alkohol jí byl zabaven celním úřadem a nebyl vydán zpět pouze proto, že společnost DevClub nebyla schopna předložit doklady o jeho nákupu, a tedy doložit jeho řádné zdanění. Čtenář jistě uzná, že takovou škodu lze klást naší pojišťovně za vinu jen stěží.

Zkrátka a dobře, pokud si společnost DevClub myslí, že naše pojišťovna jí zaplatí jakoukoliv částku pouze „na čestné slovo“, pak se mýlí. Máme totiž povinnost jednat s péčí řádného hospodáře a nebudeme platit pohledávky, o kterých nemáme postaveno najisto, že vznikly. Se zástupci společnosti DevClub jsme přitom osobně jednali již začátkem roku 2017 a přesně s tímto stanoviskem jsme je seznámili. Přesto nebyli dodnes schopni údajný nárok na náhradu škody doložit. Za této situace nechápeme, jak se může společnost DevClub rozhořčovat nad tím, že ještě nedošlo k mimosoudní dohodě!

Pokud jde o tvrzení Stanislavy Šůsové, že naše pojišťovna nechce společnosti DevClub vydat věci, které byly odvezeny z pronajatého prostoru, to je naprosto lživé. Naopak, naše pojišťovna již za bývalého vedení na počátku roku 2016 vyzývala společnost DevClub k tomu, aby si věci převzala, a od té doby svoji žádost pravidelně opakuje, avšak marně. Na většinu výzev naší pojišťovny společnost DevClub ani její právní zástupce neodpověděli. Jak tedy máme vydat věci, které si nikdo nechce převzít? Domníváme se přitom, že skutečným záměrem společnosti DevClub není si věci převzít, ale raději vymáhat od naší pojišťovny náhradu škody v milionech korun, která je podle nás nepřiměřená hodnotě těchto věcí.

Rovněž nelze souhlasit s tím, že by se společnost DevClub měla do pronajatých prostor vrátit, a to i přes neoprávněnost podané výpovědi. Podle uzavřené nájemní smlouvy totiž platilo, že nájem byl sjednán na dobu určitou, a to do 28. 2. 2017. Tímto datem by tak nájem společnosti DevClub skončil a ta by byla povinna pronajatý prostor bez náhrady vyklidit, i kdyby nebyla výpověď podána. Společnost DevClub by mohla v nájmu pokračovat pouze tehdy, pokud by písemně požádala o jeho prodloužení, což se však prokazatelně nestalo.

Pokud jde o vedenou exekuci, naše pojišťovna si samozřejmě byla vědoma povinnosti nahradit náklady soudního řízení uložené pravomocnými rozsudky, vlivem administrativního nedopatření při komunikaci ohledně způsobu úhrady se však s platbou opozdila. Právní zástupce společnosti DevClub pak podal návrh na exekuci, aniž by o tom naši pojišťovnu předem informoval, i když věděl, že se o úhradu dluhu sama iniciativně zajímá. Naše pojišťovna pak celý dluh zaplatila ještě před tím, než se o podání návrhu na exekuci vůbec dozvěděla, a exekuční řízení tak bylo obratem zastaveno. Máme za to, že tento postup společnosti DevClub byl motivován spíše snahou o poškození naší pojišťovny než obavou o zaplacení nákladů soudního řízení.

Závěrem pro úplnost uvádíme, že toto vyjádření je výlučně reakcí na obsah rozhovoru se Stanislavou Šůsovou a nesměřuje vůči obsahu článku Mgr. Jančíka na dané téma, který tímto vyjádřením nehodnotíme.

HALALI, všeobecná pojišťovna, a. s.

Článek vyšel ve Světě myslivosti č. 10/2018.

 

Byl jsem u pronájmu budovy v Jungmannově ulici.

Jsem svědkem několika článků, které vyšly v časopisech Svět myslivosti a v Myslivosti. Jejich obsahem je čtenářům přiblížit jak to „doopravdy“ bylo. Nejsem zastáncem debaty o tak závažném tématu přes stránky časopisů, ale asi bych si v budoucnu vyčítal, že jsem nereagoval na řadu polopravd a účelových zkreslení.

Byl jsem členem představenstva Halali, všeobecná pojišťovna, a.s. celkem 10 let. a to místopředsedou a více jak pět let předsedou představenstva. Veškeré smlouvy o pronájmu budovy jsem podepisoval, nebo spolupodepisoval, a tak asi opravdu vím o těchto skutečnostech nejvíc. ČMMJ je (nebo alespoň v té době byla) společenskou organizací. Je společně s Interlovem vlastníkem obchodní společnosti Halali. Hlavní rozhodovací pozici má Sbor zástupců, nebo sjezd ČMMJ. V mezidobí je to Myslivecká rada ČMMJ. Rozhodnutí těchto orgánů je závazné pro funkcionáře obchodních společností, ale i pro všechny členy ČMMJ. Podle tohoto schématu probíhaly i jednání o smlouvách o pronájmu majetku Halali – budovy v Jungmannově ulici. Představenstvo Halali projednalo smlouvu, já jako předseda představenstva jsem ji dále projednal na zasedání MR ČMMJ, případně na Valné hromadě Halali a pokud byla schválena, tak jsem ji teprve podepsal. Tak že to nebyla jen akce ředitelky Zumrové a předsedy představenstva, ale demokraticky se k tomu vyjadřovali další orgány ČMMJ. Je to samozřejmě doložitelné v zápisech z těchto orgánů.

IV. Sjezd ČMMJ v roce 2010 ve svém usnesení mimo jiné uvádí: „Ukládá – členům Myslivecké rady ČMMJ, vykonávající funkce statutárních zástupců v Halali, všeobecná pojišťovna, a.s., zajistit maximální ekonomické využití budovy v Jungmannově ulici 25, Praha 1, a to formou dlouhodobého pronájmu této budovy strategickému partnerovi.“ Při kontrole tohoto usnesení na Volebním Sboru zástupců ČMMJ konaném dne 17.11.2015 bylo konstatováno, že Usnesení je splněno. Toto usnesení nebylo změněno nebo zrušeno. JAK ho plní dnešní vedení pojišťovny.

Když jsme jako představenstvo končili ve funkcích v říjnu 2016, tak jsme předali pojišťovnu Halali ve velmi dobrém ekonomickém stavu s tím, že plnila podmínky stanovené dohledem ČNB a zákonem o pojišťovnictví. Dále jsme předaly smlouvy na pronájem celé budovy v Jungmannově ulici. Nájem byl více jak 4 mil. Kč ročně, a to i za dobu, kdy bude prováděna rekonstrukce. Bylo to zhodnocení vložených prostředků (hodnota stávající budovy) cca 6,5 % a to dlouhodobě na dobu 30 let (doba odpisu vložené investice). Nájemce provede rekonstrukci podle schváleného plánu pojišťovnou Halali a stavebního povolení, a to plně na svůj náklad. (předpoklad byl cca 80-90 mil. Kč). Budova bude stále ve vlastnictví Halali a po 30ti letech bude Halali vlastníkem i zrekonstruovaných prostor. Halali se stala de facto rentiérem. Zablokování majetku myslivců pro další generace se hrubě nelíbilo části tehdejšího vedení ČMMJ, a to konkrétně předsedovi a jednateli. Usilovali o prodej budovy. Vyvrcholilo to tím, že z vedení ČMMJ odešli. Ovšem tlaky na prodej budovy místo dlouhodobého pronájmu trvají a stupňují se.

Dovolte mi informaci k výpovědi nájemní smlouvy s DevClubem. Je to jednoznačně prezentováno jako chyba bývalého vedení Halali a jejího představenstva. Posuďte sami fakta. Nájemní smlouva s DevClubem byla podepsána jako první dílčí smlouva o pronájmu prostor v suterénu. S paní Šusovou jsme domluvili to, že není problém provést i větší rekonstrukce, ale s podmínkou, že budou předloženy ke schválení projekty a případně bude požádáno o stavební povolení. To slíbila ale nesplnila. Do zrekonstruovaných prostor jsme neměli přístup, a tak z fotek na webových stránkách jsme zjistili, že úpravy jsou rozsáhlé. Na požádání nepředložila revizní zprávy elektro, plynu schválení provozu od hygieny apod. Napojila krbová kamna na komín bez revize apod. Stavební odbor pro Prahu 1 konstatoval řadu závad a nařídil uvést objekt do původního stavu, dle platného stavebního povolení. Proto byla DevClubu dána výpověď. Soudní spor o platnosti výpovědi se vlekl dlouhou dobu a to proto, že ze strany paní Šusové byly problémy – nedostavovali se k jednání apod. Dnes to vidím jako účelové protahování do doby, kdy z vedení Halali odejde ředitelka Zumrová a celé představenstvo. Když se tak stalo, tak se opět soudní pře rozjela - ALE – s jinými „notami“. Za nás to jednoznačně vypadalo na to, že soudní spor skončí ve prospěch Halali, tak potom nastal obrat. PROČ nové vedení Halali nevyužilo podkladů tehdy zastupující advokátní kanceláře. PROČ k soudu nebylo pozváno tehdejší vedení pojišťovny. Obvodní soud pro Prahu 1 naznačil, že po výměně představenstva došlo k zásadní změně procesní obrany, a to pro pojišťovnu k horšímu – PROČ. Ze zasvěcených kruhů se mi doneslo, že je to účel prohrát tento spor, aby se vše mohlo svést na staré vedení pojišťovny a tím narušit celý systém dlouhodobého pronájmu. Uvidíme, co nám ukáže čas.

Zásadně odmítám, a to mohu prohlásit za bývalé celé představenstvo a ředitelku Halali, že se máme podílet na ztrátách, které musí uhradit pojišťovna DevClubu za prohraný soudní spor. Ať to uhradí, kdo to prohrál.

Pan advokát Mgr. Miloslav Jančík popisuje v časopise Svět Myslivosti č. 9 celý prohraný spor. Opravdu nejsme takoví diletanti a amatéři, že by jsme takto argumentovali, respektive jenom takto. To jasně svědčí o tom, že bylo třeba spor prohrát.  Závěry pana advokáta jsou logické, ale znovu uvádím, že nám nebyla dána možnost uvést další důvody. Když se vybourané dveře a větrací průduch budou uvádět jako jediný důvod a bude se to neustále opakovat, tak si myslivecká veřejnost musí udělat o bývalém vedení pojišťovny jasný negativní názor.  Je to asi účel.

Ing. Miroslav Kraus, bývalý předseda představenstva Halali

Text neprošel jazykovou úpravou. 

Poslední změna: středa, 14 listopad 2018 15:51

(0 hlasů)

Diskuse na serveru SvetMyslivosti.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na SvetMyslivosti.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.