Přihlásit

Ochrana krajiny v Mouřínově (Vyškovské noviny)

  • Kategorie: Zpravy z oboru myslivost

Zajistit vhodnější biotop pro drobnou zvěř, ostatní volně žijící zvířata i květenu. To bylo úkolem krajinných úprav v okolí Mouřínova, kde se nachází význačné přírodní lokality zahrnuté do soustavy Natura 2000. Rozhodující měrou se na nich podílelo tamní honební společenstvo. To není spolkem myslivců, jak se často ještě mylně veřejnost domnívá, ale také vlastníků pozemků zahrnutých do honitby. I oni mají právo projevit svůj názor a rozhodovat.
Stávající krajinnou bohatost okolí obce Mouřínov představuje především chráněné území Šévy - stepní trávník o rozloze dvou a půl hektaru, které bylo vyhlášeno státní přírodní rezervací už v roce 1950. Tato lokalita a na ni navazující travinné porosty tvoří sice významný krajinný prvek, je zde však zřetelná hranice se zemědělskými pozemky bez propojení na ostatní roztroušenou zeleň.

Obnova rybníků

U Mouřínova se nachází také dva rybníky, jejichž velkou část tvoří porosty rákosin a vysokých ostřic. Ty se kvůli zanedbávání údržby nádrže rozšířily i do převážné části jejího obnaženého dna a staly se útočištěm vzácné žáby, kuňky ohnivé. Ochránci přírody chtěli proto tento stav zachovat.
Dnes už historické rybníky tvoří vodní soustavu a ovlivňují vodní režim v celém dílčím povodí katastru. Zde už mluvíme o nivě Mouřínovského potoka, která se stala prvním krokem k řešení této neblahé situace. Krajinná studie, která navrhuje revitalizaci údolní nivy vytvořením jezírek - mokřadů pod stepním svahem s návazností na stávající rybníky, je elegantním řešením a hlavně přijatelným kompromisem mezi zachováním biotopu kuňky ohnivé, požadavky Agentury ochrany přírody a obnovením funkčnosti vodního díla. Studie byla důležitým prostředkem k dosažení na příslušný dotační titul ze Státního fondu životního prostředí a v roce 2006 se uskutečnily první terénní úpravy.

Pozemkové úpravy

Nezávisle na zásazích v údolní nivě probíhají pozemkové úpravy v katastru obce, jejichž realizaci se podařilo prosadit i proti vůli některých vlastníků. Tyto úpravy řeší majetkové poměry na pozemcích zastavěných rybníky i na ostatních krajinotvorných prvcích, které by mohly být převedeny do majetku obce směnou od fyzických vlastníků nebo převodem z majetku státu.
Nadstavbová studie krajiny, která se spolu s pozemkovými úpravami provádí, řeší rozčlenění orných lánů liniovými a skupinovitě roztroušenými prvky, zejména trvalými travními a dřevinnými porosty.
Zasvěcené argumenty proti pozemkovým úpravám, které se někteří občané "správně chápající" jejich nesmyslnost, snažili prosadit, byly nahrazeny souhlasem většiny vlastníků pozemků a tedy členů honebního společenstva. Tak byla splněna zákonná podmínka k jejich zahájení. Za to vděčíme konstruktivnímu přístupu oslovených vlastníků i bývalému starostovi Antonínu Vintrovi, který se přípravných úředních kroků aktivně zúčastnil. Uzákoněný demokratický postup tak nahradil pasivitu lhostejných i rvavý egoismus sebevědomých jedinců.
Rovněž v souvislosti se soustavou Natura 2000, která vstoupila do naší krajiny, by bylo pošetilé deklarovat všeobecné nadšení uživatelů dotčených pozemků. Silácké řeči o majetkovém právu nebo naopak pasivní rezignace byly utlumeny aktivním přístupem vlastníků půdy k příštímu využití krajiny s ochranou mapovaných biotopů.
Soustava Natura se vlastně stala impulsem ke krajinným úpravám a žabka kuňka a případně i brouk páchník už nemusejí být noční můrou mouřínovských myslivců.
Výčet činností by byl neúplný, kdybychom se nezmínili i o zemědělském využívání krajiny. Dobré vztahy se zemědělci hospodařícími v katastru jsou předpokladem konstruktivní dohody. Ta, podpořena využitím dotačních titulů ministerstva zemědělství, skýtá možnost pěstování biokoridorů s trvalými porosty i biopásů s plodinami zajišťujícími výživu volně žijící zvířeny, včelstev i protierozní funkci.
Čtenáři, který hledal v mém příspěvku mediálně atraktivní pikanterie o bohaprostém životě myslivců se omlouvám. Tomu, kdo našel v mém příspěvku inspiraci a impuls ke konstruktivnímu řešení vlastních problémů přeji mnoho zdaru.

PŘEMYSL FIALA. Autor je starostou honebního společenství

Šévy-Mouřínov

Foto - Návaznost rybniční soustavy je zajištěna obnovou zaniklého spojovacího potoka.

Foto - Nové tůně pod přírodní rezervací Šévy.

Foto - Plot u bazénu jako ochrana migrujících obojživelníků.

3x Foto - Přemysl Fiala

Diskuse na serveru SvetMyslivosti.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na SvetMyslivosti.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.