Přihlásit

Zástřelné za černou zvěř - podmínky pro získání finančního příspěvku poskytovaného uživatelům honiteb

V současné době se stále mluví o nutnosti snižovat stavy spárkaté zvěře v České republice a v kontextu s hrozbou afrického moru prasat hlavně o redukci stavů černé zvěře. Uživatelům honiteb stát vychází vstříc a v rámci motivace vyplácí tzv. zástřelné na podporu zvýšeného lovu prasete divokého. Skončil myslivecký rok 2019/2020 a zájemci o zástřelné začnou chystat příslušné podklady. V článku si shrneme obecné podmínky pro poskytnutí zástřelného.

Doporučený Ilustrační fotografie Jaroslav Vogeltanz Ilustrační fotografie Jaroslav Vogeltanz

Kdo může žádat o poskytnutí zástřelného?

Uživatel honitby.

Kdo finanční prostředky poskytuje?

Ministerstvo zemědělství České republiky (MZe). Ze státních prostředků se za každé ulovené prase divoké, které je uloveno nad tříletý průměr v konkrétní honitbě, poskytuje příspěvek v sazbě 2000 Kč.

Na základě kterého právního předpisu se zástřelné poskytuje?

Základem je § 62 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Kde se podává žádost a kdo vše administruje?

Žádost se doručuje krajskému úřadu, v jehož územní působnosti leží největší část honitby žadatele. Krajský úřad žádost administruje.

Předmět žádosti

Předmětem finančního příspěvku na snižování početních stavů prasete divokého je ulovení prasete divokého v souladu se zákonem o myslivosti.

Finanční příspěvek na snižování početních stavů prasete divokého lze poskytnout na každý kus, kterým byl v příslušné honitbě v hospodářském (mysliveckém) roce překročen roční průměr úlovku prasat divokých ve stejné honitbě za tři hospodářské roky bezprostředně předcházející hospodářskému roku, za který je finanční příspěvek požadován. Pokud   nově uznaných honiteb chybí údaj o lovu prasat divokých za některý ze tří předchozích hospodářských roků, použije se jako roční průměr lovu prasat divokých za tři předchozí hospodářské roky hodnota tři kusy na každých 100 ha výměry honitby, zaokrouhlená po výpočtu na celé číslo dolů.

Příklad: v každém roce bylo v konkrétní honitbě uloveno 20 kusů prasete divokého (za rok 2016 – 20 kusů, za rok 2017 – 20 kusů a za rok 2018 – 20 kusů), celkem tedy 60 kusů. Průměr za tři roky tedy činí 20 kusů. Za myslivecký rok 2019/2020 bylo v honitbě uloveno 25 kusů. Lze tedy žádat o dotaci na pět kusů, a to ve výši 10 000 Kč (5× 2000 Kč).

Doklady, které je nutné přiložit k žádosti

Finanční příspěvek není možné poskytnout bez možnosti kontroly plnění, což je v tomto případě odevzdání mysliveckého výkazu MYSL 1‑01, kde se vykazují počty ulovených prasat divokých, ale především kontroly z evidence Státní veterinární správy (SVS) o provedených vyšetřeních na svalovce. Ke vzorku na vyšetření přítomnosti svalovce je nutné odevzdat pírko, které prokazuje, že nebylo odebráno více vzorků z jednoho prasete. Spolu se vzorkem a pírkem je třeba odevzdat i řádně vyplněnou „Objednávku laboratorního vyšetření na svalovce u divokých prasat“, která je přístupná na webu Státní veterinární správy (SVS).

Obecné podmínky poskytnutí zástřelného

Žádost se podává za každou honitbu samostatně. Za jedno dotační období lze podat jen jednu žádost. Proto, pokud chce uživatel honitby žádat například i o finanční příspěvek na políčka pro zvěř nebo na betonové nory na lov lišek, je třeba i tyto předměty příspěvků uvést do žádosti spolu se zástřelným.

Žádost doručuje žadatel příslušnému krajskému úřadu do 31. srpna za bezprostředně předcházející hospodářský (myslivecký) rok.

Bližší informace o finančních příspěvcích poskytovaných MZe zájemci najdou v příručce pro žadatele, která je umístěna na webových stránkách www.eagri.cz v sekci „Lesy → Dotace v lesním hospodářství a myslivosti → Finanční příspěvky na vybrané myslivecké činnosti“. V její příloze jsou k dispozici také aktuální formuláře žádostí a jejich příloh. Současně jsou zde uvedeny kontaktní údaje na jednotlivé krajské úřady.

Žádost o poskytnutí finančních příspěvků se podává na následujících formulářích, které lze stáhnout z internetových stránek Ministerstva zemědělství.

-          formulář „Žádost o poskytnutí finančních příspěvků poskytovaných uživatelům honiteb“;

-          formulář „Příloha č. 1 žádosti o poskytnutí finančních příspěvků poskytovaných uživatelům honiteb“;

-          formulář „Příloha č. 3 žádosti o poskytnutí finančních příspěvků poskytovaných uživatelům honiteb“.

Žádost o poskytnutí finančních příspěvků poskytovaných uživatelům honiteb

Do tohoto formuláře musí uživatel honitby vyplnit správné a přesné údaje. U fyzické osoby (jako uživatele honitby) jméno, příjmení, datum narození, adresu místa pobytu, u právnické osoby (jako uživatele honitby) název, IČ, jméno a příjmení zástupce, adresu sídla. Dále v žádosti vyplní bankovní spojení (název peněžního ústavu, číslo účtu) a požadovanou výši finančního příspěvku. Jako poslední je nutné žádost podepsat a orazítkovat.

Příloha č. 1 žádosti o poskytnutí finančních příspěvků poskytovaných uživatelům honiteb

Do tohoto formuláře musí uživatel honitby vyplnit správné a přesné údaje, jako jsou jméno a příjmení žadatele a datum narození u fyzické osoby, název a IČ žadatele u právnické osoby. Důležitými údaji jsou opět název honitby a její evidenční číslo. Ve formuláři žadatel uvede požadovaný předmět finančního příspěvku, v našem případě „ulovení prasete divokého“. Jak již bylo uvedeno, pokud chce žádat současně například o příspěvek na políčka pro zvěř nebo na betonové nory na lov lišek, uvede tyto údaje společně v tomto formuláři.

Příloha č. 3 žádosti o poskytnutí finančních příspěvků poskytovaných uživatelům honiteb

Do tohoto formuláře musí uživatel honitby vyplnit správné a přesné údaje, jako jsou identifikace žadatele, jméno a příjemní a datum narození u fyzické osoby, název a IČ u právnické osoby. Dále uvede název honitby a evidenční číslo honitby. Dále se uvede výše a průměr úlovku prasat divokých v uvedené honitbě ve třech hospodářských rocích předcházejících hospodářskému roku, za který je finanční příspěvek požadován. Poslední částí je vyplnění soupisu prasat divokých ulovených v hospodářském roce, za který je finanční příspěvek požadován, konkrétně datum ulovení, kategorii, číslo plomby a datum předání vzorku k vyšetření na přítomnost svalovce nebo datum prodeje zvěřiny do dalšího oběhu (do výkupu).

Je nutné k žádosti ještě něco přikládat?

Žadatel k žádosti nemusí přikládat žádné další podklady. Je však důležité, aby výše uvedené formuláře byly uživatelem honitby správně vyplněny. Krajské úřady kontrolují, zda údaje v nich uvedené souhlasí s údaji, z nichž při formální kontrole žádosti vycházejí.

Všechny údaje uvedené v žádosti jsou na krajském úřadě zkontrolovány, zda souhlasí s mysliveckými údaji z výkazu MYSL 1‑01 (z myslivecké statistiky) a z údajů od SVS. Žadatel tedy nemusí spolu se žádostí předkládat kopie objednávek laboratorního vyšetření na svalovce. Krajský úřad si tyto informace zjišťuje v rámci spolupráce s MZe a SVS.

Kdy lze očekávat finanční příspěvek za zástřelné?

Již bylo zmíněno, že krajské úřady přijímají žádosti do 31. srpna 2020. Až teprve po této lhůtě dojde k jejich administraci, což podle počtu doručených žádostí trvá jeden až dva měsíce. Pokud není žádost v souladu s nastavenými pravidly, krajský úřad vyzve žadatele k doplnění. Po doplnění je pak žádost schválena. Finanční příspěvek je nejčastěji vyplácen ke konci roku, v měsících listopadu až prosinci.

Doporučení na závěr

Pokud si nejste jisti správným názvem honitby, popř. jejím číslem, kontaktujte úředníka státní správy myslivosti na místně příslušném obecním úřadě obce s rozšířenou působností, kde jsou tyto údaje k dispozici. Při předkládání žádostí často dochází k tomu, že není uveden správný název honitby (uvedeno v rozhodnutí o uznání honitby) nebo číslo honitby (to vychází z myslivecké statistiky), a vznikají tak problémy s dohledáváním ulovených kusů prasete divokého podle údajů od uživatele honitby a z údajů poskytovaných SVS.

Při vyplňování žádosti dbejte na to, aby informace v ní byly správné a přesné, proto si překontrolujte své identifikační údaje, IČ, číslo účtu a kontaktní údaje (telefon, e‑mail).

Ing. Bc. Zuzana Wudyová, odbor životního prostředí a zemědělství

Krajský úřad Libereckého kraje

Článek vyšel ve Světě myslivosti č. 5/2020

 

 

Poslední změna: 25. květen 2020

(0 hlasů)

Diskuse na serveru SvetMyslivosti.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na SvetMyslivosti.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.