Přihlásit

Návrh nového zákona o zbraních a co z něj vyplývá pro myslivost

Ministerstvo vnitra České republiky představilo letos v lednu návrh nového zákona o zbraních a střelivu, na kterém poslední rok pracovalo spolu se zástupci odborné veřejnosti (např. Českomoravská myslivecká jednota, LEX – sdružení práv na ochranu majitelů zbraní, Iniciativa vojenské historie). Změny obsažené v návrhu se dotýkají také myslivců. Lze však říci, že jde o změny převážně pozitivní.

Doporučený Ilustrační fotografie Jaroslav Vogeltanz Ilustrační fotografie Jaroslav Vogeltanz

RUŠENÍ ZBROJNÍCH PRŮKAZŮ A PRŮKAZŮ ZBRANÍ
Zřejmě největší změnou je plánované zrušení zbrojních průkazů a průkazů zbraní coby fyzických dokladů. Se spuštěním centrálního registru zbraní (CRZ) se tyto doklady staly v podstatě zastaralými. Možnost ověřit legálnost zbraní a oprávnění k jejich nabývání a držení potřebuje zejména policie a prodejci a tyto subjekty mají přístup do CRZ, takže jsou schopny ověřit oprávnění držitele podle jakéhokoli dokladu totožnosti. Údaje potřebné k identifikaci zbraně (výrobce, typ, sériové číslo) jsou vyraženy na zbrani samé. Za takových podmínek by nově postačil k nákupu a registraci zbraně, popřípadě k prokázání oprávnění při policejní kontrole pouhý občanský průkaz. Střelnice možnost takové on line kontroly často nemají, a proto by se jim povinnost kontrolovat zbrojní průkazy a zbraně měla zrušit – správce střelnice by nově měl pouze zjišťovat a zaznamenávat totožnost návštěvníků (například podle občanského průkazu), ale dohled nad dodržováním zákona o zbraních by měla vykonávat policie. Doprovodný změnový zákon by měl sejmout obdobnou povinnost z vedoucích honů a také ji přesunout na policii.

PRODEJ ZBRANÍ MEZI DVĚMA DRŽITELI
Návrh nicméně pamatuje i na případy, kdy držitel potřebuje prokázat oprávnění jinak, např. když si dva držitelé prodávají zbraň mezi sebou.

  • První možností by bylo jít na policii či k podnikateli, kde by se ověření provedlo standardním způsobem v CRZ.
  • Druhou možností by bylo nechat si na kontaktním místě veřejné správy (Czech POINT) vydat tzv. zbrojní list – ověřený výpis z centrálního registru zbraní. Na ten by mělo být možné nabývat zbraně a střelivo po dobu deseti pracovních dnů, ale jeho platnost pro účel pouhého prokazování oprávnění k držení zbraní a střeliva, které již máte, by měla být neomezená. Na přání žadatele by také bylo možné nechat vydat zbrojní list s méně než všemi údaji, pokud by např. potřeboval prodávajícímu prokázat oprávnění k nabytí zbraně, ale zároveň by nechtěl, aby prodávající na zbrojním listu viděl, jaké zbraně již má.
  • Třetí možností by bylo nechat si vydat evropský zbrojní pas, který by měl platit jako doklad oprávnění a legálnosti zbraní v něm zapsaných.

Na rozdíl od zbrojního průkazu, který má omezenou platnost a je třeba nezapomenout na jeho obnovování, zbrojní oprávnění by mělo být na dobu neurčitou. Držitel by měl mít pouze povinnost podstoupit každých pět let zdravotní prohlídku. Pokud by tak neučinil, policie by mu pozastavila platnost oprávnění a mohla by mu zadržet zbraně. Oprávnění by však v takovém případě nepropadlo, a pokud by se držitel k lékaři dostavil a prohlídkou prošel, policie by mu oprávnění bez dalšího obnovila a zbraně vrátila.

SKUPINY ZBROJNÍCH PRŮKAZŮ
Návrh snižuje počet skupin zbrojních průkazů, které by měly být nově pouze tři:

  • A – nakládání se zbraněmi při výrobě;
  • B – zájmová činnost;
  • C – výkon povolání a osobní ochrana.

Myslivost má spadat do skupiny B (spolu se sběratelstvím a sportovní střelbou). Každý dosavadní držitel zbrojního průkazu skupiny C by tak nabyl oprávnění skupiny B (včetně možnosti zbraně sbírat nebo používat ke sportovní střelbě).

KATEGORIE ZBRANÍ
Výrazně by se změnily kategorie zbraní, kterých má být nově šest – čtyři pro registrované zbraně (R1 až R4), které by mohl nabývat a držet pouze držitel zbrojního oprávnění, dále kategorie „povinně ohlašované“ (PO), které by musely být registrovány na policii, ale k jejich nabývání a držení by nebylo potřeba zbrojního oprávnění, a neohlašované (NO) s obdobnými podmínkami jako současná kategorie D (věk 18 let a svéprávnost). Pro lovecké zbraně by se v podstatě nic nezměnilo – měly by spadat buď do kategorie R3 (obdoba dnešní kategorie B) nebo R4 (obdoba dnešní kategorie C). Výjimkou jsou flobertky, které by měly nově patřit do kategorie PO, ale zároveň by se u nich zrušil limit úsťové energie, která je v současnosti omezena na 7,5 J; bylo by tedy možné uvažovat o renesanci flobertek coby loveckých zbraní pro odstřel drobné zvěře.

ZAMĚŘOVAČE S NOČNÍM VIDĚNÍM A TLUMIČE
Výrazné změny mají nastat u doplňků zbraní. Návrh zcela vyřazuje zaměřovače s nočním viděním, které by se tak měly stát neregulovaným doplňkem, obdobně jako běžné zaměřovací dalekohledy. Povolení by se měly dočkat také tlumiče, ovšem za přísnějších podmínek – tlumič by měl být registrován a nabývat či držet by ho směl pouze držitel zbrojního oprávnění. Nešlo by tedy o volně dostupný doplněk. Používání tlumičů by mělo být povoleno pouze při lovu nebo sportovní střelbě, nikoli při běžném nošení zbraně.

ZMĚNY NA STŘELNICÍCH
Podstatných změn by měly doznat také střelnice. Kromě již zmíněného zrušení povinnosti kontrolovat zbrojní průkazy a průkazy zbraní by se také mělo zjednodušit zřizování a provozování střelnic, a to tím, že ke zřízení a provozu střelnice by již nebyla vyžadována zbrojní licence. Zejména se však počítá s vyřešením dosavadní chronické situace, kdy neexistují žádné technické předpisy pro střelnice a vše závisí na libovůli posuzujícího balistika. Návrh počítá s vydáním těchto technických předpisů nařízením vlády a kontrolou jejich dodržení by měl být pověřen stavební úřad (u nemovitostí, které jsou kolaudovány jako střelnice) nebo policie. Návrh také počítá s institutem tzv. limitované střelnice, kterou by měla být střelnice pro kulové zbraně s energií do 200 J nebo pro brokové zbraně při používání broků max. 2,5 mm. Technické požadavky na limitovanou střelnici by v nařízení vlády měly být podstatně mírnější než požadavky na standardní střelnici. Tím by se i pro menší honební společenstva otevřela reálná možnost zřídit si svou brokovou či malorážkovou střelnici pro tréninkové účely.

NÁVRH ZÁKONA ČEKÁ LEGISLATIVNÍ PROCES
Zákon je ovšem teprve ve stadiu návrhu, který nyní musí projít mezirezortním připomínkovým řízením, Legislativní radou vlády a poté oběma komorami Parlamentu České republiky. Vzhledem k tomu, že obsahuje velmi komplexní změny, které si vyžádají také úpravu navazujících vyhlášek a dalších předpisů, s nabytím účinnosti zákona se počítá přibližně v roce 2022.
Autor:
Ing. Jan Skalický, člen expertní skupiny Ministerstva vnitra České republiky

Článek vyšel ve Světě myslivosti č. 2/2019
Ilustrační foto Jaroslav Vogeltanz

(0 hlasů)

Diskuse na serveru SvetMyslivosti.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na SvetMyslivosti.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.