Přihlásit

Lesy ČR opět spustí pronájmy honiteb

Od roku 2017 se u státního podniku Lesy České republiky (Lesy ČR) zastavila výběrová řízení na pronájmy honiteb. Honitby, u nichž skončily nájemní smlouvy ať již uplynutím doby nájmu, nebo výpovědí některou ze smluvních stran, podnik nově nepronajal, ale užíval ve své režii. V oblastech s vysokými stavy spárkaté zvěře toho využil k intenzivnímu lovu a snížení její početnosti. Letos dochází ke změně strategie a honitby budou opět pronajímány.

Doporučený Ilustrační fotografie Marek Mejstřík Ilustrační fotografie Marek Mejstřík

Na otázky redakce odpovídal Ing. Pavel Indra, který byl v době přípravy rozhovoru ředitelem lesního a vodního hospodářství Lesů ČR (dne 7. března 2019 ho ve funkci vystřídal Ing. Vladimír Krchov, Ph.D.)

Co vedlo podnik ke změně trendu posledních let, kdy uvolněné honitby nepronajímal, ale hospodařil v nich sám?
Lesy ČR dlouhodobě naprostou většinu vlastních volných honiteb pronajímají. Postupem času a působením vnějších okolností však v některých lokalitách došlo k dočasnému navýšení počtu režijních honiteb, ať už z důvodů majetkových změn (církevní restituce), popřípadě z jiných příčin (snaha o snížení stavů spárkaté zvěře intenzivním odstřelem). V současné době je cílem vedení Lesů ČR nastavit jednotný a transparentní model, kdy pro široké spektrum zákonem stanovených zájemců bude zachována možnost ucházet se o pronájem honitby, resp. ho získat a Lesy ČR si zajistí smluvně vymahatelné nástroje k naplňování svých strategických cílů na úseku myslivosti tak, aby mohlo být dosaženo přijatelné rovnováhy mezi stavem lesa a početními stavy býložravé zvěře. A pro úspěšnost obnovy lesa je eliminace negativního vlivu zvěře významným, ne-li limitujícím faktorem.

Znamená to návrat k systému jedna lesní správa = jedna režijní honitba?
Jedna režijní honitba pro lesní správu představuje nejen možnost výkonu práva myslivosti pro zaměstnance Lesů ČR, ale vytváří příležitost pro příkladný výkon práva myslivosti s ohledem na očekávání vlastníka, resp. správce lesa. Realizovaná opatření budou směřovat vedle trvalé péče o stav honitby (úživnost, biodiverzita) pochopitelně také k dosažení takových stavů zvěře, při kterých nevznikají hospodářsky významné škody na lesních porostech.

V uplynulých měsících kolovala informace, že větší honitby, které jsou momentálně režijními, budou rozděleny na více menších a ty budou pronajaty. Můžete to potvrdit nebo vyvrátit?
S ohledem na současný stav, kdy lze hodnotit vztah mezi poptávkou a nabídkou jako víceméně vyrovnaný, nespatřují Lesy ČR důvod k navyšování počtu honiteb zmenšováním jejich výměry. Obecně to ovšem neznamená, že lokálně ke změnám hranic honiteb nedochází či ještě nebude docházet, například v souvislosti se změnami vlastnictví lesů v rámci restitucí. Na druhé straně v případě, že současné hranice honiteb nejsou předmětem sporů mezi jejich držiteli, není paušální zásah do výměr honiteb patrně přínosem.

Kolik honiteb bude aktuálně nabídnuto k pronájmu a v jakém časovém horizontu?
Předpokládáme, že v nejbližších výběrových řízeních, tedy během letošního roku, bude pronajato okolo 80 honiteb. První výběrová řízení budou vyhlášena v průběhu března a následně podle termínu ukončení platnosti současné nájemní smlouvy.

Půjde opět o výběrová řízení, jimiž byly honitby pronajímány již v minulosti, nebo o nějaký nový model pronájmu?
V zásadě se systém pronájmu nezmění, vyplývá mimo jiné z povinností Lesů ČR stanovených zákonem o myslivosti. Vzhledem k lokálně vyšším stavům spárkaté zvěře však připravujeme změny podmínek nájemní smlouvy. Jednou z prvních zásadnějších změn je zvýšení vlivu pronajímatele na stanovení plánu lovu spárkaté zvěře a závazek nájemce tento plán plnit. Další zásadní změnou je systematika mysliveckého záměru, kdy nájemce v rámci svého záměru nabídne pronajímateli realizaci některých mysliveckých činností, např. zvěřní políčka, výsadbu plodonosných dřevin, výsadbu keřů a podobně. V případě plnění plánu těchto opatření bude nájemci poskytnut příspěvek, o který mu bude pro následující období snížena cena nájmu. Tato opatření by měla mít motivační charakter pro nájemce a zároveň také naplní zájem pronajímatele o zvyšování biodiverzity a úživnosti prostředí honitby.

Jak to bude se stanovením výše kauce pro výběrová řízení?
Způsob stanovení kauce bude totožný jako v minulém období. Výpočet kauce vychází z průměrné výše nájemného v dané oblasti a současně představuje požadovanou minimální cenu za pronájem honitby.

Dojde k nějakým podstatným úpravám nových nájemních smluv? Například v oblastech postižených kůrovcovou kalamitou a s výhledem na obnovu lesa v příštích letech?
Změny v nájemních smlouvách jsou formulovány jako smluvně vymahatelná práva a závazky obou smluvních stran, které umožňují smluvní plnění vyváženým způsobem pro obě strany. Jak již bylo řečeno, vedle pozitivně motivačních opatření pro nájemce v podobě bonusů za realizaci opatření mysliveckého záměru to bude tlak pronajímatele na snižování stavů býložravé zvěře tam, kde tato zvěř působí hospodářsky významné škody. Pro oblasti postižené kůrovcovou kalamitou prozatím nejsou připravována jiná opatření nebo odlišné smluvní podmínky. Nicméně s ohledem na budoucí skutečný rozsah kalamitních holin může dojít ke specifické úpravě smluvních pravidel.
Děkuji za rozhovor.
David Vaca

Rozhovor vyšel ve Světě myslivosti č. 3/2019

Foto Marek Mejstřík

(0 hlasů)

Diskuse na serveru SvetMyslivosti.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na SvetMyslivosti.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.