Přihlásit

Podmínky pro léčení spárkaté zvěře v roce 2021

Státní veterinární správa České republiky zveřejnila 27. listopadu 2020 Metodiku kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2021. Materiál obsahuje přehled povinných úkonů hrazených ze státního rozpočtu včetně podmínek pro použití antiparazitárních přípravků u spárkaté zvěře v roce 2021. Uživatelé honiteb, kteří se rozhodnou léčit, by měli zpozornět, neboť musejí nejpozději do 31. prosince 2020 písemně podat na místně příslušnou krajskou veterinární správu (KVS) žádost o povolení použití antiparazitárních přípravků.

Doporučený Podmínky pro léčení spárkaté zvěře v roce 2021 Foto Jaroslav Vogeltanz

Parazitologické vyšetření spárkaté zvěře a případné cílené použití antiparazitárních přípravků se netýká prasat divokých. Kdekoli je dále v textu zmíněna spárkatá zvěř, je vždy myšlena s výjimkou prasat divokých.

 

Podmínky pro cílené antiparazitární ošetření v roce 2021

Uživatel honitby, který se rozhodne pro cílené antiparazitární ošetření spárkaté zvěře v daném roce (metodika je vydána pro roky 2021 a 2022 – pozn. red.), musí v předcházejícím roce splnit následující:

- Musí zajistit parazitologické vyšetření minimálně u 30 % veškeré ulovené spárkaté zvěře.

- Vzorky k parazitologickému vyšetření jsou odebírány výhradně z ulovené nebo uhynulé spárkaté zvěře, nelze odebírat vzorky z prostředí.

- Pro průkaz plicních a gastrointestinálních parazitů se odebírá vzorek trusu z konečníku ulovené/uhynulé spárkaté zvěře; označený vzorek s řádně vyplněnou objednávkou laboratorního vyšetření se odesílá výhradně do státních veterinárních ústavů (SVÚ).

- Pro průkaz motolic se odebírá vzorek trusu z konečníku ulovené/uhynulé spárkaté zvěře, případně postižené orgány (játra, plíce); označený vzorek s řádně vyplněnou objednávkou laboratorního vyšetření se odesílá výhradně do SVÚ. Je možný i přímý průkaz motolic v orgánech provedený soukromým veterinárním lékařem.

- Pro průkaz střečkovitosti stačí nález vývojových stadií střečků.

- Každá skupina parazitóz (střečkovitost, motoličnatost, plicní a gastrointestinální parazitózy) musí být hodnocena samostatně.

- Pozitivní výsledek parazitologického vyšetření musí být pro danou skupinu parazitóz minimálně u 30 % vyšetřených vzorků.

- Pro účely cíleného antiparazitárního ošetření spárkaté zvěře je pozitivním výsledkem parazitologického vyšetření:

          o   v případě plicních a gastrointestinálních parazitů pozitivní koprologické vyšetření hodnocené +++ nebo ++++ (hodnotí a potvrzuje výhradně SVÚ);

          o   v případě motolic pozitivní koprologické vyšetření hodnocené +++ nebo ++++ (hodnotí a potvrzuje výhradně SVÚ) nebo přímý průkaz motolic v orgánech (hodnotí a potvrzuje SVÚ nebo soukromý veterinární lékař);

          o   v případě střečkovitosti nález jakéhokoli vývojového stadia střečků (hodnotí a potvrzuje SVÚ, soukromý veterinární lékař nebo proškolená osoba).

Parazitologické vyšetření vzorků ze spárkaté zvěře provedené v předchozím roce slouží pro cílené antiparazitární ošetření spárkaté zvěře v roce následujícím.

 

Postup při použití antiparazitárních přípravků u spárkaté zvěře v daném roce

Uživatel honitby, který se na základě splnění výše uvedených podmínek rozhodne pro cílené antiparazitární ošetření spárkaté zvěře, je povinen:

- Nejpozději do 31. 12. předcházejícího roku písemně podat na místně příslušnou KVS žádost o povolení použití antiparazitárních přípravků. Žádost musí obsahovat minimálně tyto údaje:

     1. identifikační údaje uživatele honitby (jméno, adresu, telefon, případně e‑mail);

     2. identifikační údaje honitby a katastrálního území, v nichž bude antiparazitární ošetření spárkaté zvěře provedeno (název a identifikační číslo honitby, název a identifikační číslo katastrálního území), včetně souřadnic GPS místa předkládání léčivého přípravku;

     3. údaje dokládající splnění podmínek pro použití antiparazitárních přípravků (počet ulovené spárkaté zvěře v roce 2020, potvrzení o provedených parazitologických vyšetřeních a pozitivních nálezech);

     4. parazitózu (skupinu parazitóz), proti které bude léčivý přípravek aplikován;

     5. název léčivého přípravku, který bude pro cílené antiparazitární ošetření použit, a jeho ochrannou lhůtu;

     6. množství léčivého přípravku, který bude pro cílené antiparazitární ošetření použit;

     7. druh, kategorii, počet a hmotnost zvěře, u které bude léčivý přípravek použit; výpočet potřebné dávky léčivého přípravku, který bude pro cílené antiparazitární ošetření použit;

     8. dobu, ve které bude léčivý přípravek použit;

     9. způsob předkládání léčivého přípravku;

   10. seznam všech sousedících honiteb; v případě, že honitba sousedí se státní hranicí, je nutné uvést tuto skutečnost včetně uvedení konkrétního sousedícího státu;

   11. identifikační údaje soukromého veterinárního lékaře (SVL), pod jehož odpovědností bude léčivý přípravek použit (jméno, příjmení, místo podnikání, IČO, registrační číslo SVL přidělené mu Komorou veterinárních lékařů České republiky).

- Po obdržení povolení k použití antiparazitárních přípravků od KVS informovat všechny uživatele sousedních honiteb včetně přeshraničních a místně příslušný orgán státní správy myslivosti o použití léčivého přípravku minimálně 14 dní před jeho použitím.

- Zajistit aplikaci léčivého přípravku tak, aby byla minimalizována možnost jeho konzumace prasaty divokými.

Antiparazitární přípravky lze v roce 2021 použít pouze v termínu od 1. do 21. února, v roce 2022 pouze v termínu od 31. ledna do 20. února.

V honitbách, které jsou ve smyslu zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, oborou nebo jejichž uživatelé provozují přezimovací objekty pro volně žijící spárkatou zvěř, lze použít antiparazitární přípravky v průběhu celého roku.

Zpracováno podle www.svscr.cz, redakce

Článek vyšel ve Světě myslivosti č. 12/2020.

 

Poslední změna: 5. prosinec 2020

(0 hlasů)

Diskuse na serveru SvetMyslivosti.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na SvetMyslivosti.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.