Přihlásit

Pojďte s námi pomáhat drobné zvěři (agris.cz)

  • Kategorie: Zprávy z oboru myslivost

Českomoravská myslivecká jednota pokračuje ve svých aktivitách zaměřených na drobnou zvěř. Jak již bylo avizováno dříve, dlouhodobou vizí ČMMJ je zastavení poklesu a obnova odpovídající početnosti volně žijící populace drobné zvěře umožňující udržitelné hospodaření s druhy drobné zvěře.

Českomoravská myslivecká jednota pokračuje ve svých aktivitách zaměřených na drobnou zvěř. Jak již bylo avizováno dříve, dlouhodobou vizí ČMMJ je zastavení poklesu a obnova odpovídající početnosti volně žijící populace drobné zvěře umožňující udržitelné hospodaření s druhy drobné zvěře.

Naše kroky budou směřovat především k dosažení pestré, atraktivní a život umožňující krajiny s odpovídající biodiverzitou založenou na původních druzích volně žijících živočichů. Při těchto aktivitách chceme uplatňovat přístupy a zásady udržitelného hospodaření s přírodními zdroji, budeme se spolupodílet na údržbě krajiny a budeme podporovat její funkce umožňující řádné hospodaření se zvěří. Hodláme vytvářet podmínky pro udržitelné hospodaření s únosným vlivem na zemědělskou a lesní tržní produkci. Máme také zájem se současně podílet na ochraně jednotlivých složek životního prostředí, vod a vodních zdrojů, půdy a zároveň na realizaci opatření na snížení škodlivých účinků vyvolaných hydrologickými extrémy, jako jsou povodně a sucho.

Jedním z nástrojů, který chceme využít, je odborné vzdělávání myslivců, a s tím související informační činnost. Z tohoto důvodu komise pro ekologii ČMMJ připravila doprovodný program na výstavách Silva Regina, Natura Viva, Národních mysliveckých slavnostech na Ohradě a na výstavě Země živitelka. Termíny všech akcí jsou jistě čtenářům Myslivosti již dostatečně známy, resp. budou jistě prezentovány na stránkách tohoto časopisu. Jedná se o workshopy v délce asi čtyři hodiny, kde budou kvalifikovaní a zkušení lektoři prezentovat „návody" a praktické zkušenosti, umožňující těm, kteří chtějí pečovat o přírodní prostředí a vytvářet příznivé podmínky pro drobnou zvěř, jak toto provést, zafinancovat a zajistit odpovídající péči a údržbu krajiny vedoucí k dlouhodobé udržitelnosti.

Na těchto akcích budou myslivci informování především:

* o aktuálním stavu současné přírody a krajiny, významnému vlivu zemědělského a lesního hospodaření s ohledem na volně žijící populace bažanta, zajíce a koroptve ,

* o problematice pesticidů a možnostech snižování negativních vlivů souvisejících s jejich použitím v zemědělství,

* o záměrech Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí ve vztahu ke správné zemědělské praxi a obnově populací drobné zvěře a následně pozici ČMMJ při hospodaření s drobnou zvěří,

* o nových trendech, technikách a technologiích uplatňovaných v procesu zvyšování přírodní hodnoty (jak honitbu analyzovat a hodnotit, co navrhovat, jak se zakládají nové polní cesty, jak se ozeleňují, jak se zakládají biokoridory, biocentra, mokřady a tůně, zvěřní políčka a jiné agroenvironmentální a klimatická opatření),

* o účinných postupech a technikách v prevenci škod na zvěři (identifikace nově narozených mláďat a hnízdících ptáků),

o způsobech provádění pozemkových úprav, významu pozemků pro myslivecké hospodaření a právních důvodech užívání těchto pozemků,

* o financování zelené infrastruktury, krajinotvorných prvků v etapě projektování, zakládání, následné péče a údržby (zkušenosti a rady zástupců SZIF, AOPK),

* o spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny, Ministerstvem zemědělství, Ministerstvem životního prostředí, Českou společností ornitologickou a dalšími subjekty,

* a také o vzorových a demonstračních honitbách, kde mohou myslivci získávat inspiraci

Jedná se o rámcový program, který bude podle zájmu přítomných vhodně doplňován. O jednotlivých vzdělávacích akcích budeme informovat prostřednictvím našeho časopisu Myslivost, ale také na www stránkách a na facebooku ČMMJ. Jsme přesvědčeni, že odborné vzdělávání a informační činnost je základem úspěšného utváření přírodního prostředí a úspěšného hospodaření se zvěří především v současném tak problematickém období prosazování intenzívního zemědělského hospodaření. Chceme, aby byla i česká myslivost plnohodnotně vnímána právě díky péči o zvěř a biodiverzitu jako nedílná součást hospodaření v krajině, jako součást ekonomiky, aby myslivost podporovala také vznik nových pracovních míst a zlepšovala tak kvalitu života nejen na venkově.

Dr.Ing. Petr MARADA
Komise pro ekologii ČMMJ, MENDELU

Diskuse na serveru SvetMyslivosti.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na SvetMyslivosti.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.