Logo
Vytisknout tuto stránku

Stav a lov vybraných druhů zvěře v Moravskoslezském kraji v roce 2020 (kurzy.cz)

Divoká zvěř v honitbách v Moravskoslezském kraji byla v roce 2020 nejvíce zastoupena srnčí zvěří, jejíž jarní kmenový stav dosáhl 20 434 kusů a tvořil tak 36,0 % na celkovém stavu populace ze sledovaných druhů zvěře v kraji. Naopak nejméně bylo v kraji mufloní a daňčí zvěře, a to 1,5 %, resp. 3,7 %. V kraji bylo provedeno celkem 36 628 odstřelů, z toho 35,2 % tvořily odstřely bažantů. Nejméně bylo odstřeleno mufloní zvěře.

K 31. 3. 2021 bylo v jarních kmenových stavech Moravskoslezského kraje evidováno 56 748 kusů sledovaných druhů zvěře. Nejpočetnější skupinou byla zvěř srnčí, která dosáhla stavu 20 434 kusů a podílela se tak na jarních kmenových stavech sledovaných druhů více než jednou třetinou (36,0 %). Druhou nejpočetnější skupinu tvořili zajíci s počtem 14 312 kusů, následováni bažanty s počtem 8 764 kusů. Dále bylo v jarních kmenových stavech evidováno 4 751 divokých kachen a 2 829 kusů jelení zvěře. Ze sledovaných druhů zvěře byly nejméně početné skupiny zvěře mufloní (851 kusů), daňčí (2 089 kusů) a černé (2 718 kusů).

 

V rámci celé republiky meziročně vzrostly celkové kmenové stavy zvěře o 1,1 %, z regionálního pohledu vzrostly ve většině krajů vyjma tří – Jihočeského, Libereckého a Zlínského kraje. V případě Moravskoslezského kraje byl nárůst zanedbatelný, konkrétně činil 17 kusů zvěře. Nejvíce meziročně vzrostly stavy zvěře v Praze a Středočeském kraji (společně o 5,9 %) a v Ústeckém kraji (3,1 %).

V Moravskoslezském kraji byl meziroční nárůst stavů divoké zvěře zaznamenán pouze v případě zajíců (+6,6 %) a srnčí zvěře (+0,2 %). Naopak k největšímu relativnímu poklesu došlo ve stavech černé zvěře, jejichž počty se snížily o 8,1 %, a dančí zvěře (pokles o 6,1 %). Meziroční úbytek stavů ostatních vykazovaných druhů zvěře již nebylo tak výrazné.

V porovnání s rokem 2015 došlo v Moravskoslezském kraji k nejvyššímu nárůstu počtu mufloní zvěře, jejíž populace vzrostla o 12,7 %. Zvýšily se rovněž stavy jelení zvěře o 9,9 %, daňčí zvěře o 5,9 % a zajíců o 1,3 %. Naproti tomu nejvýrazněji ubylo černé zvěře o 12,4 % a bažantů o 8,9 %. Stavy poklesly také v případě divokých kachen o 3,9 % a zároveň se také zmenšila populace srnčí zvěře o 1,9 %.

Odstřely zvěře meziročně výrazně poklesly, a to ve všech krajích, nejvíce pak v kraji Libereckém (–37,0 %) a Moravskoslezském (–31,6 %). Nejmenší pokles počtu odstřelů zaznamenali v krajích Pardubickém a Královéhradeckém a (o 9,2 %, resp. 9,3 %). V rámci celého Česka činil meziroční pokles odstřelu zvěře 21,2 %.

Meziroční pokles odstřelů byl v jednotlivých krajích způsobem převážně poklesem odstřelů černé zvěře, které se v porovnání s rokem 2019 zastřelilo méně ve všech krajích, bažantů (nárůst odstřelu v krajích Karlovarském a Ústeckém), kachen (nárůst odstřelu v krajích Ústeckém a Zlínském) a zajíců. Za celé Česko vykázaly ostatní druhy lovné zvěře nárůst odstřelu mezi 2,5 % v případě zvěře srnčí až po 6,9 % u zvěře daňčí.

V Moravskoslezském kraji byl meziroční nárůst počtu odstřelů zaznamenán kromě mufloní (+16,2 %) a daňčí zvěře (+13,1 %) ještě v případě jelení zvěře (+7,6 %). Proti roku 2019 poklesl počet odstřelů v případě zajíců (–58,0 %), bažantů (–44,1 %), černé zvěře (–42,0 %), divokých kachen (–34,0 %) a srnčí zvěře (–0,8 %). Největší podíl na odstřelech provedených na území Moravskoslezského kraje v roce 2019 měli s 12 905 kusy bažanti, kteří tak tvořili 35,2 % všech odstřelů.

V porovnání s rokem 2015 odstřely provedené v Moravskoslezském kraji souhrnně poklesly o 47,6 %. Z pohledu jednotlivých druhů zvěře vzrostly odstřely zvěře daňčí (+66,7 %), mufloní (+65,7 %) a jelení (+41,2 %). K poklesu odstřelů ve sledovaném období došlo v případě zajíců (–71,0 %), bažantů (–69,8 %), kachen (–36,7 %), černé (–18,0 %) a srnčí zvěře (–0,9 %). Intenzívní pokles odstřelů byl dán (s výjimkou srnčí zvěře) především vývojem v roce 2020.

Pozn.: O mysliveckém hospodaření podává informaci Roční výkaz o honitbách, stavu a lovu zvěře (za období 1. 4. daného roku až 31. 3. roku následujícího). Jarní kmenové stavy se uvádí k 31. 3. následujícího roku (např. za rok 2020 k 31. 3. 2021). Jarní kmenové stavy v jednotlivých krajích se sledují za vybrané druhy zvěře, do níž se řadí jelení, daňčí, mufloní, srnčí a černá zvěř, zajíci, kachny divoké a bažanti.

All Rights Reserved | SvetMyslivosti.cz | Lesnická práce s.r.o.