Logo
Vytisknout tuto stránku

Česká botanická společnost: Stanovisko k ohrožení přírodních biotopů nadměrnými stavy zvěře v chráněných územích (ekolist.cz)

ekolist.cz - Česká botanická společnost, z.s., vědecká společnost při Akademii věd České republiky sdružující přes 600 členů, kteří se aktivně věnují botanice včetně jejích aplikací v ochraně přírody, upozorňuje na zhoršující se stav přirozených biotopů v důsledku neúměrně vysokých stavů zvěře. 
V posledních letech zasáhlo Českou republiku několik období výrazného sucha. Nedostatek srážek během vegetačního období v kombinaci s oteplováním klimatu se projevuje snížením velikosti populací mnoha druhů rostlin a celkově nižší produkcí rostlinné biomasy. V zemědělství snižuje výnosy plodin. V přírodních biotopech jsou však rostliny zároveň ovlivňovány působením zvěře.Její stavy určují zákony a další předpisy o myslivosti a podle těchto předpisů by je měla regulovat myslivecká sdružení a další myslivečtí hospodáři, nikoliv dynamicky se měnící úživnost vegetace.

Početní stavy na většině lokalit neodpovídají úživnosti prostředí a jsou místy až mnohonásobně větší, což velmi negativně ovlivňuje vegetaci. Ve fragmentované krajině nejsou zvířata schopna pokles úživnosti vegetace kompenzovat přesuny mezi různými lokalitami. Navíc se zvěř na některých citlivých přírodních stanovištích v různých obdobích roku shromažďuje a trvale poškozuje nejen vegetaci, ale celý ekosystém.

Působení zvěře se výrazně projevuje v málo produktivních biotopech teplých oblastí (např. v úzkolistých suchých trávnících a teplomilných doubravách), z nichž mnohé jsou na seznamu prioritních stanovišť v příloze I evropské směrnice o stanovištích (92/43/EHS). Jejich lokality jsou tudíž chráněny podle legislativy Evropské unie v soustavě evropsky významných lokalit Natura 2000. Zvěř v těchto biotopech nadměrně spásá charakteristické druhy bylin a dřevin, na jejichž místo se šíří druhy přizpůsobené častému narušování, z nich část je nepůvodní v daném biotopu a někdy i geograficky nepůvodní v České republice. Dochází tak k závažnému poškození a ztrátě biologické hodnoty těchto biotopů a poškozování předmětů ochrany chráněných území.

Snad nejhorší měrou se vliv zvěře projevuje v oborách. Studie zpracovaná členy České botanické společnosti v oborách Bulhary a Klentnice v evropsky významné lokalitě (EVL) Milovický les v chráněné krajinné oblasti Pálava (v plném znění zde) ukazuje, že vysoké stavy zvěře v oborách mají extrémně negativní vliv na stav přírodních biotopů, což se projevuje úbytkem až vymizením pro tyto biotopy charakteristických druhů rostlin, z nichž velká část je zvláště chráněna podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. Podobně jako lesy v EVL Milovický les se mnoho prioritních stanovišť, která jsou vážně poškozena zvěří, nachází na pozemcích obhospodařovaných podnikem Lesy České republiky. Nejde tedy o soukromý majetek, ale o majetek státní, který spravuje státní podnik, jenž se opakovaně hlásí k principům trvale udržitelného rozvoje a ochrany přírody.

All Rights Reserved | SvetMyslivosti.cz | Lesnická práce s.r.o.