Přihlásit

ČMMJ si stěžuje u Rady ČT na pořad „Nedej se“

Česká televize odvysílala dne 12. června 2016 další díl publicistického pořadu „Nedej se" nazvaný „Čeho je moc, toho je příliš". Jeho hlavním tématem byla početnost spárkaté zvěře a škody působené zvěří v zemědělství a lesnictví. Pořad vyvolal četné kritické reakce především z řad myslivců a Českomoravská myslivecká jednota zaslala Radě ČT stížnost na uvedený pořad.

Anotace pořadu (zdroj: ČT)

Jeleni, daňci, srnčí a divoká prasata působí na lesních kulturách škody hraničící s ekologickou kalamitou, devastují zemědělcům úrodu, způsobují dopravní nehody. Například jelení zvěř v některých lokalitách překračuje přirozený stav až 15 krát, divoká prasata až 50 krát. Jak je to možné? Z české přírody téměř vymizeli predátoři, jako vlci, rysi a medvědi, kteří stavy zvěře přirozeným způsobem regulovali. Roli šelem postupně převzali lidé. Ti však ji neumí či nechtějí plnit stejně dobře. Především loví méně, než příroda potřebuje. Zaměřují se na střílení velkých a silných, tedy trofejních samců. O porodnosti a početnosti populace ale rozhodují samice a o jejich odlov není takový zájem. Paradoxně aktuální příčinou přemnožení je také soustavné přiikrmování v zimě a na podzim. Myslivecká sdružení divokou populaci v podstatě proměňují ve svérázný zemědělský chov.
To vše má původ v zákoně o myslivosti. Mocná a neprůstřelná myslivecká loby napříč všemi politickými stranami (mnozí poslanci jsou myslivci) před lety prosadila zákon plný nedostatků i přežitků ze socialistické éry. Zákon dává myslivcům nesmyslné pravomoci, umožňuje jim zkreslovat skutečné stavy zvěře a manipulovat s čísly, nedává státním úřadům pravomoci kontroly s účinnými sankcemi. Dlouhodobě neuspokojivý stav by měla napravit připravovaná novela tohoto zákona. Jak se na ni i na celou problematiku dívají lesníci, majitelé lesních i zemědělských honebních pozemků, ochránci přírody, ale i samotní myslivci?


Pořad ke shlédnutí: „Nedej se", díl „Čeho je moc, toho je příliš"

 

Stížnost ČMMJ k Radě České televize (zdroj: ČMMJ)

Vážení členové Rady ČT,

chceme vyjádřit zásadní výhrady k pořadu s názvem Čeho je moc, toho je příliš (režie Petr Slavík, vyrobila TPS Petra Kubici). Pořad byl odvysílán v cyklu Nedej se v neděli 12. 6. 2016 na ČT 2. Důvody stížnosti:

1. Nevyváženost pořadu. Mezi respondenty jsou pouze kritici současného způsobu mysliveckého hospodaření. Ředitel odboru státní správy lesů, myslivosti a rybářství MZe je zástupcem státní správy. Nikdo z řad myslivců nebo ze zástupců největší myslivecké organizace (Českomoravská myslivecká jednota, z.s.) nebyl k získání oponentních názorů osloven. V této souvislosti máme ověřenou informaci, že tvůrci pořadu natočili rozhovor s naším členem – JUDr. Hamerlem, předsedou z okresního mysliveckého spolku Litoměřice. Ten však nebyl nakonec do výsledného pořadu zařazen. Máme tedy důvodnou pochybnost, že tvůrci pořadu měli k dispozici oponentní názory, ale účelově je do pořadu nevčlenili.

2. V první polovině dokumentu je opakovaně tvrzeno, že myslivci jsou zodpovědní za přemnožení některých druhů zvěře a tento stav způsobují záměrně proto, aby měli dostatek zvěře k lovu (výslovně to uvádí J. Bláha v čase 3:46). Takové jednání by bylo ovšem jednáním protiprávním. Tvorba honiteb a hospodaření se zvěří včetně lovu jsou definovány zákonem č. 449 a určující je názor vlastníků honebních pozemků, kterým je svěřena většina zásadních kompetencí, zejména které druhy zvěře se v honitbě budou chovat a kdo bude v honitbě hospodařit, tedy zda přímo vlastníci na svůj účet, nebo zda honitba bude pronajata a za jakých podmínek. Množství zvěře v honitbě tedy rozhodně není ponecháno na libovůli uživatelů honiteb. Myslivci zdaleka neurčují, jak se v honitbě má hospodařit, ale jsou vázáni rozhodnutím vlastníků, jež jsou omezeni mantinely právních předpisů. Množství zvěře a škody nejsou problémem pouze České republiky, ale celé řady států Evropy a je to zejména výsledek intenzivního využívání krajiny zejména hospodářskými a rekreačními aktivitami.

3. Pokud tedy tvůrci pořadu mají k dispozici konkrétní poznatky o tom, že jsou porušovány právní předpisy v oblasti myslivosti mají se obrátit na místně příslušné orgány státní správy myslivosti, nebo Policii ČR, protože se jedná minimálně o přestupek. Pokud ovšem žádné konkrétní a doložitelné poznatky o nedodržování zákona nemají, proč je tato teze podsouvána divákovi? Stejně tak mohl být případně s konkrétními poznatky konfrontován představitel státní správy Ing. Martin Žižka, Ph.D. To se ovšem nestalo.

4. V druhé polovině pořadu je nosnou tezí, že vlastníci pozemků nemají vliv na to, jak je na jejich majetku se zvěří hospodařeno. Pravda je ovšem taková, že každý z vlastníků pozemků může být ze zákona členem Honebního společenstva, které buď může na svých pozemcích samo vykonávat právo myslivosti, nebo se rozhodne honitbu pronajmout k výkonu práva myslivosti dalšímu subjektu – zpravidla se tak pochopitelně děje za získání odpovídajícího finančního zisku a podle pravidel, které si vlastníci sami určí. To je zde však záměrně zamlčeno. Zmíněná problematika přičleňování pozemků do honiteb je ve skutečnosti pouze marginální záležitostí, která je ovšem ve filmu představena jako většinový princip systému vytváření honiteb. Divák, který není v problematice orientován, tak musí logicky nabýt zcela mylného dojmu o tom, jak jsou u nás vytvářeny a spravovány honitby.

5. Závěrečné vyjádření dokumentu, ve kterém Daniel Pitek označuje myslivce za ty, kteří byli spojeni s komunistickými elitami a po roce 1989 spoléhají na většinové zastoupení myslivců v parlamentu, považujeme za vážnou urážku poctivé práce více jak 90 tisíců myslivců v České republice, kteří nevykonávají právo myslivosti pouze pro lov a zábavu, jak se někteří domnívají, ale je to i určitá forma služby. Závažnost výroku je podtržena tím, že se jedná o závěrečné vyjádření celého filmu, které má zásadní význam pro jeho vyznění. Opět zde chybí jakýkoliv oponentní názor.

6. Nakonec chceme vyjádřit své důvodné podezření, že dokument byl zhotoven účelově, aby podpořil skupiny, které kritizují Ministerstvo zemědělství za to, že v novele zákona o myslivosti nesnížil minimální výměru honiteb pod platných 500 ha. Úprava minimální výměry honitby směrem dolů podle vzoru některých sousedních států jako způsob, jak dosáhnout snížení stavů zvěře už neobsahuje skutečnost, že toto řešením není, protože v těchto státech se loví obdobné množství zvěře jako u nás a tedy tomu musí odpovídat i škody způsobené zvěří. Řada náznaků, že právě snížení minimální výměry by vyřešilo předestřené problémy, posiluje naše podezření. Závažné je i to, že pan Daniel Pitek bude kandidovat v nadcházejících krajských volbách. Nedá se proto vyloučit, že tento film vznikl i se záměrem mediální prezentace tohoto člena předsednictva Strany zelených.

Závěrem chceme ujistit všechny tvůrce České televize, že v případě zájmu jsme vždy připraveni spolupracovat a podat úplné a objektivní informace. Doufáme, že i řada projektů, které v minulosti ČMMJ s ČT realizovala, dokazuje, že jsme seriosním partnerem, který si nezaslouží, aby byl podobným způsobem v televizi veřejné služby skandalizován.

Děkujeme Radě České televize, že naši stížnost prověří!

V úctě
Ing. Jiří Janota
předseda ČMMJ, z. s.

Podle uvedených zdrojů, red.

(0 hlasů)

Diskuse na serveru SvetMyslivosti.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na SvetMyslivosti.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.